თემატიკა

ჟურნალში იბეჭდება სამეცნიერო ნაშრომები / კვლევები ჰუმანიტარული დარგის შემდეგ მიმართულებებში:

 • ქართველოლოგია
 • ენათმეცნიერება
 • იბერიულ-კავკასიური ენები
 • აღმოსავლეთმცოდნეობა
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ფოლკლორისტიკა
 • ისტორიოგრაფია
 • ეთნოლოგია
 • არქეოლოგია
 • კულტუროლოგია
 • ხელოვნებათმცოდნეობა
 • პოლიტოლოგია
 • სოციოლოგია
 • ფილოსოფია
 • ფსიქოლოგია
 • პედაგოგიკა
 • დასავლური ენები და ლიტერატურა
 • სლავური ენები და ლიტერატურა
 • ტექსტის ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი
 • კულტურატაშორისი კომუნიკაციები
 • ენა და მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებანი
 • მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში
 • თარგმანის თეორია და პრაქტიკა
 • სწავლების მეთოდიკა
 • მედიცინა
 • ენის სოციალური და პროფესიული დიფერენციაცია
 • ბილინგვიზმისა და პოლილინგვიზმის საკითხები
 • რელიგიათმცოდნეობა
 • ენა და ურბანიზაცია
 • იურიდიული მეცნიერებები
 • სოციოლოგია