თარიღები

სტატიის გადმოგზავნის ბოლო დღე ყოველი წლის 10 ნომბერი; 10 მაისი
სარედაქციო საბჭოს შეტყობინება 10 დღეში