ავტორებისთვის

ჟურნალის სამუშსაო ენებია: ქართული, რუსული,ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური

ზოგადი მოთხოვნები ნაშრომის შესახებ:

  • ნაშრომს უნდა ჰქონდეს სათაური, რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე, საკვანძო სიტყვები, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა. ანბანზე დალაგებული გამოყენებული ლიტერატურის სია და ინტერნეტრესურსი (თუ ამის საჭიროება არის)
  • მონაცემები ავტორის (ან ავტორების შესახებ) გვარი სახელი, სამუშაო ადგილი, სამეცნიერო ხარისხი, იმაილის მისამართი, ტელეფონის ნომერი
  • რეზიუმე უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 300 სიტყვას