ჩვენ შესახებ

სამეცნიერო რეფერირებადი (რეცენზირებადი) ჟურნალი ”ენა და კულტურა“  არის ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის პერიოდული (წელიწადში გამოიცემა ორჯერ) გამოცემა. მასში იბეჭდება ქართველი და უცხოელი ავტორების ჰუმანიტარული, პედაგოგიკური, იურიდიული, სამედიცინო, ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური პროფილის ნაშრომები, კვლევები.

ჟურნალის პირველი ნომერი გამოვიდა 2009 წელს. დღემდე გამოცემულია 26  ნომერი. ჟურნალში განთავსებულ ნაშრომებს თან ერთვის უცხოენოვანი (ინგლისური, რუსული) რეზიუმეები. ჟურნალს ჰყავს ცნობილ მეცნიერთაგან  დაკომპლექტებული სარედაქციო საბჭო: (იხ. სარედაქციო საბჭო).

ჟურნალში ნაშრომები იბეჭდება სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით რეცენზენტების მიერ წარმოდგენილი დადებითი დასკვნის საფუძველზე. ჟურნალში ვერ მოხვდება ის ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, სტანდარტს (იხილეთ მენიუს პუნქტი “ავტორებისათვის”).

ჟურნალის სრული ვერსიები დევს მისამართებზე:  enadakultura.blogspot.com; https://enadakultura.com; https://journals.4science.ge/index.php/enadakultura;

ამასთან  ჟურნალი განთავსებულია:

1. Google shcolar-ის მონაცემთა ბაზებში;  https://scholar.google.com/citations?user=_8DJ8jYAAAAJ&hl=en&authuser=1
2. საქართელოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკის “ივერიელის“ კოლექციაში;
3. ქართულ რეფერატულ ჟურნალში (ქრჟ) www.techinformi.ge.
4. ჟურნალს აქვს იმფაქტ ფაქტორის ინდექსიკაცია, Impact Factor 2017 – 6.336

2018 – 6.096
2019 – 6.496
2020 – 6.029
2021 – 6.505

5. გააჩნია DOI-ს ინდექსი;    https://doi.org/10.52340/lac